PROPERTY VALUATION
Property Valuation Roll 2012
Eiendomswaarde x Belastings faktor = ?? / 12 maande = belasting per maand
d.w.s
‘n miljoen rand huis teen ‘n belasting faktor R0.006 sent in die rand kan as volg daarna uitsien:
R1 000 000-00 x R0,00600 = R6000-00 per jaar gedeel deur 12 maande = R500 per maand
Hoe bepaal ek of my eiendom markverwant en billik gewaardeer is?
'n Goeie argument is om die 2008 waardasie te gebruik en of u eiendom met vergelykbare omliggende eiendomme se waardasies te vergelyk.
Vergelykbare verkope binne die 6 maande raamwerk is ook 'n hulpmiddel mits dit nie 'n “uitskietter” is nie.
In 2008 is presies dieselfde algemene markwaardasie op u eiendom gedoen, geag gedoen te wees, op 1 Julie 2008. Beide uself en die Saldanha Baai Munisipaliteit het toe die geleentheid gehad om beswaar op u waardasie te maak. Indien geen besware deur enige van die bogenoemde partye gemaak is nie kan aanvaar word dat daar wedersydse konsensus bestaan het dat die waardasie billik en markverwant was.
U is ook waarskynlik op daardie waardasie belas tot nou. Die 1 Julie 2008 waardasie bedrag is dus 'n goeie vertrekpunt.
Alle ekonomiese markaanduidings en verskeie bank huisprysindekse en self Statistiek Suid-Afrika dui duidelik aan dat die eiendomsmark sederdien gestabiliseer en selfs 'n negatiewe groei getoon het.
Die meerderheid eiendomme kan onder hierdie kam geskeer word.
Die nuwe waardasie is geag gedoen te wees op 1 Julie 2012. Alle ander verwante redes kan aangevoer word tot verlaging van u waardasie mits dit 'n invloed op die markwaarde van u eiendom sou kon hê voor of op 1 Julie 2012.
Werk u naastenbye erfbelasting hier uit:

Die Langebaan Belastingbetalers en Inwoners Vereniging het gedurende 2012 op versoek van die LBBIV met die waardeerders te wete M3 in gesprek getree en verskeie werksessies gehad om die waardasies billik en markverwant te kry. Die LBBIV het met behulp van verskeie bekende plaaslike eiendomsagente deur elke gebied gewerk en pryse in sekere gebiede met rasse skrede verminder, soos in die geval van die Langebaan Country Estate. Die LBBIV kan egter nie die eiendomsmarkwaarde van elke eiendom aanspreek nie weens die gebrek aan kapasiteite en tyd. Grondpryse in die algemeen is baie verlaag. Pryse waar soortgelyke eiendomme (generiese eiendomme) voorkom soos in Skiathos, Galjoenduin kon die LBBIV wel die pryse effektief verlaag vergeleke die aanvanklike waardasies. Dit is egter die plig van elke eienaar om self sy eiendom se waardasie op meriete te evalueer en aan te veg.

Die ABSA Huis Prys Indeks is gebruik om die marktendense aan te dui en daar is 'n duidelike afname in die eiendomswaarde sedert 2008 tot hede. Alhoewel daar volgens die ABSA Huis Prys Indeks wel 'n klein oplewing getoon het in die eerstekwartaal van 2012 lê die alghele prysvlakke steeds ver onder die Januarie 2008 kerf.

2012 Algemene Eiendomswaardasie behoort steeds laer te wees as die 2008 Algemene Eiendomswaardasie vlakke
2012 Algemene Waardasie.


Eerstens wil die LBBIV alle belastingbetalers versoek om hul besware in te dien mits eienaars glo dat hul waardasies nie billik en markverwant is nie. Markverwant en billik word beskou as die billike prys wat n gewillige koper aan 'n gewillige verkoper vir 'n eiendom bereid sou wees om te betaal onder normale omstandighede. Daar is egter faktore wat billikheid en markverwantskap onder verdenking plaas wanneer eiendomme teen baie hoër en / of baie laer pryse sou verkoop as wat jan alleman in die mark sou betaal. Dit staan in die algemeen in die mark as ”uitskietters” bekend. Hierdie buitengewone hoë pryse word soms vir strandeiendomme betaal en maak die “markwaarde” onbetroubaar.

Dit is egter baie belangrik om die waardasie op jou eiendom aan te spreek en nie die hoeveelheid belasting wat die eienaar sou betaal nie. Die belastingproses word in verskeie fases hanteer.
  • Waardasie van die individuele eiendom deur die waardeerder.
  • Belasting faktor bepaling jaarliks deur die van die munisipaliteit. Die huidige proses spreek slegs die waardasie (a) aan en nie met die faktor bepaling (b) nie.
Hoe werk die proses
Die munisipaliteit stel ‘n waardeerder aan en gee hom opdrag om alle eiendomme binne die munisipale gebied (+- 37000) se markwaarde vas te stel. Verskeie metodes kan gebruik word bv:
  • perseelbesoeke, bouplan-ontledings, lugfotos, GIS informasie stelsels en natuurlik verkope in die omgewing binne die 6 maande tydsraamwerk van vergelykbare eiendomme.
  • 'n Waardasie rol word opgestel en vir publike insette vir 'n periode van minimum 30 dae beskikbaar gestel nadat daar ten minste 2 advertensies vir 2 agtereenvolgende weke in die plaaslike koerant geadverteer is. Ander vereistes word ook in wetgewing vervat en beskryf.
  • Tydens hierdie proses mag die publiek moontlike skriftelike beware by die munisipaliteit indien. Hierdie periode verstryk egter op 31 Janaurie 2013 vir die 2012 algemene waardasie in die Saldanha Baai Munisipale gebied.
  • Na ontvangs van die besware moet die waardeerder regstellings aanbring na sy oordeel met 'n10 % speling na weerskante.
  • Indien die eienaar steeds voel dat die waardasie nie billik en markverwant is nie kan die indidvidu hom tot die Appelraad wend wat die finale regstelling kan maak indien so vereis.
Tegelykertyd met hierdie proses volg die begrotings proses waarby bepaal word wat die kapitaal en bedryfsbegroting van die munisipaliteit vir die jaar sal wees. Die begrotingsproses word jaarliks gedoen terwyl die waardasieproses slegs elke 5 jaar herhaal word. Om die begroting te laat klop word die totale waarde van alle eiendom binne die munispale-gebied gesommeer (2008 :20 miljard rand en 2012 :26 miljard rand onderskeidelik) en word 'n belastingfaktor bepaal. Hierdie belasting faktor word dan in berekening gebring om jou belasting te bereken en word jaarliks aangepas. Byvoorbeeld: